อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ผงวุ้น เปปโตน เนื้อสกัด Agar Powder, Beef Extract, Peptone, Bile Salt, Casein Acid Hydrolysate, Gelatin, Tryptone, Trypticase, Yeast Extract, Meat Extract, Ox Bile Dried Powder, Sodium Tauroglycocholate, Sodium Thioglycolate for Bacteriology

Product Code Product Name CAS
33003 Agar Agar Shredded for Bacteriology 9002-18-0
25999 Agar Agar Type I 9002-18-0
33004 Agar Powder Bacteriological 9002-18-0
25953 Agar Powder Certified 9002-18-0
33180 Agar Powder Extra Pure 9002-18-0
910780 Agar Powder For Molecular Biology 9002-18-0
25952 Agar Powder Ultra Pure 9002-18-0
25951 Agar Purified Powder 9002-18-0
33031 Beef Extract Powder for Bacteriology N.A
23985 Bile Salt for Bacteriology Bile acid : Min. 70% N.A
25776 Casein Acid Hydrolysate For Bacteriology 65072-00-6
44045 Gelatin for Bacteriology 9000-70-8
937800 Gelatin, Type A For Molecular Biology 70-90% Protein (Biuret) 9000-70-8
24990 Meat Extract Paste for Becteriology N.A
147655 Meat Extract Powder for Bacteriology N.A
24797 Ox Bile Dried Powder N.A
44516 Peptone Granular Bacto N.A
44075 Peptone Powder Bacto N.A
43037 Sodium Tauroglycocholate N.A
30234 Sodium Thioglycolate for Bacteriology 367-51-1
24293 Trypticase N.A
24290 Tryptone for Bacteriology 91079-40-2
271875 Yeast Autolysate Bacteriological Grade 2232731
23799 Yeast Extract Powder N.A
271895 Yeast Extract Special for Bacteriology N.A
error: Content is protected !!