สาร Karl fischer Reagent Pyridine Free Single Solution

Product Code Product Name CAS
19059 Karl Fischer Reagent Pyridine Free Single Solution N.A

Packings                                     2×250 ml

Grade                                           Laboratory Reagent (LR)

CAS

Molecular Weight

HS CODE                                    38220090

 

 

KARL FISCHER REAGENT
PYRIDINE FREE SINGLE SOLUTION

PRODUCT CODE                                                        019059
SYNONYMS                                                                 —
C.I. NO.                                                                        —
CASR NO.                                                                     —
ATOMIC OR MOLECULAR FORMULA                      —
ATOMIC OR MOLECULAR WEIGHT                          —
PROPERTIES                                                                —

PARAMETER                                                              LIMIT
Description                                                                Reddish brown liquid.
Solubility                                                                    Miscible with water with reaction.
Wt. per ml at                                                              20°C 1.14 – 1.26 g
K.F.Factor (1 ml reagent)                                         About 5 mg of H2O

error: Content is protected !!